Wie is ICO?

Organisatie en leden

Het samenwerkingsverband Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte bestaat uit een voorzitter, secretaris en zeven leden. Elk van hen brengt een specifieke expertise of rol in het maatschappelijke debat over aardwarmte in. De leden van ICO Aardwarmte zijn onafhankelijk en niet betrokken bij aardwarmte-initatieven in de regio Utrecht.

ICO
organisatie ICO aardwarmte

De kerngroep bepaalt de agenda van het ICO Aardwarmte. Een groep toehoorders, op dit moment bestaande uit provincie Utrecht, een vertegenwoordiger van de RES U16 en gemeente Amersfoort, is bij elke vergadering aanwezig. Zodoende blijft ICO Aardwarmte voldoende geïnformeerd over lopende processen. De groep toehoorders is niet betrokken bij de vaststelling van de adviezen. Een flexibele schil van betrokkenen worden op uitnodiging gevraagd om deel te nemen aan vergaderingen, afhankelijk van casuïstiek en actualiteit.

Neem contact op

Waarborgen van onafhankelijkheid

ICO Aardwarmte werkt conform de principes uit o.a. de Governance Code Cultuur 2019. Hierbij gelden breed geaccepteerde principes van good governance, waarmee het ICO Aardwarmte belangenverstrengelingen voorkomt en transparante verantwoording aflegt.

De ICO-leden houden elkaar scherp en borgen een goed beargumenteerde en evenwichtige toedeling van taken, zowel onderling als die aan externe specialisten. Bovendien is er altijd sprake van een vierogenprincipe, waarbij het ontwerpadvies minimaal gescreend wordt door een specialist van een tweede organisatie om te komen tot een gebalanceerd advies. De voorzitter bewaakt de onafhankelijkheid en integriteit van het handelen van ICO Aardwarmte en stelt dit regelmatig aan de orde.

onafhankelijk

Positie ICO-kerngroepleden

ICO Aardwarmte is een onafhankelijk informatie- en adviesorgaan. Met advies en objectieve informatie willen wij bijdragen aan de kwaliteit van de samenwerking tussen alle partijen in de provincie Utrecht die bij aardwarmtewinning betrokken zijn.

Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid en die van onze kerngroepleden. De kerngroepleden zijn zorgvuldig geworven op basis van hun relevante kennis en expertise en zijn niet betrokken bij aardwarmte-initiatieven in de regio Utrecht.

ICO Aardwarmte werkt conform de principes van good governance en voorkomt daarmee belangenverstrengeling en legt transparant verantwoording af. Wij vinden het daarom passen een toelichting te geven bij eventuele dynamiek, die kan ontstaan rondom de positie van kerngroepleden. Alle kerngroepleden zijn vanuit verschillende functies en rollen betrokken bij diverse thema’s van de energietransitie in de provincie Utrecht. Zo kan het gebeuren dat het advieswerk van ICO Aardwarmte het werkveld van een kerngroeplid kruist.

ICO Aardwarmte beschouwt dat niet op voorhand als ongewenst, aangezien het ook bijdraagt aan de kennispositie, en dus het zo goed mogelijk functioneren, van ICO Aardwarmte binnen de provincie Utrecht. ICO Aardwarmte monitort zowel binnen de eigen organisatie als in haar omgeving voortdurend de onafhankelijkheid van kerngroepleden. Zodra de positie van een kerngroeplid naast ICO Aardwarmte dreigt te conflicteren met de werkzaamheden als kerngroeplid, kan ICO Aardwarmte besluiten de deelname van het betreffende kerngroeplid op te schorten of te beëindigen. ICO Aardwarmte legt hier vanzelfsprekend publiekelijk verantwoording over af.

Lees meer over de werkwijze van ICO