Lessons learnt casus Nieuwegein

24 maart 2021 – Nederland staat voor een uitdagende warmtetransitie. Aardwarmte kan als duurzaam en hernieuwbaar alternatief voor aardgas een belangrijke bijdrage leveren. De Rijksoverheid heeft de ambitie om 70% van de gebouwde omgeving te verwarmen met aardwarmte.

Bij de winning van aardwarmte zijn verschillende partijen met uiteenlopende belangen betrokken. Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte biedt objectieve kennis en adviezen, zodat het voor iedereen mogelijk is mee te doen met het maatschappelijk debat. Inwoners en organisaties kunnen bij ICO Aardwarmte terecht. ICO Aardwarmte biedt informatie, consulteert en adviseert inwoners en professionele belanghebbenden en signaleert mogelijke aandachtspunten in lokale dialogen.

ICO Aardwarmte is nauw betrokken bij het onderzoek naar de winning van aardwarmte in Nieuwegein. In dit artikel deelt ICO Aardwarmte ervaringen en inzichten die in dit project tot nu toe zijn opgedaan. Het artikel is geschreven aan overheden, marktpartijen en betrokken inwoners die te maken krijgen met plannen voor de winning van aardwarmte in de bebouwde omgeving. Het artikel is onder andere gebaseerd op de adviezen die ICO Aardwarmte in Nieuwegein uitbracht.

Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling

3 juli 2020 – ICO Aardwarmte krijgt veel vragen naar afhandeling en vergoeding van schade die mogelijk kan optreden bij het zoeken naar, en de winning van, aardwarmte. Vooral bewoners, maar ook bestuurders maken zich zorgen over zulke schade. De risico’s op schade verminderen door de wettelijke voorzorgen die genomen moeten worden in het kader van het benutten van aardwarmte en het toezicht dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) daarop uitoefent.

ICO Aardwarmte heeft geconstateerd dat het lastig is een goed overzicht te krijgen van de bestaande wettelijke kaders en regelingen en de recente ontwikkelingen. ICO Aardwarmte heeft informatie op een rij gezet in het document “Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling: stand van zaken juni 2020“.

Naar verwachting is eind 2020 een schadeprotocol en convenant opgesteld met de geothermiesector. Daarbij worden algemene uitgangspunten gehanteerd:

  • de burger moet worden ontzorgd
  • de Commissie Mijnbouwschade brengt dit in de praktijk door de bewijslast over te nemen en deskundig te adviseren over de schademelding
  • schademelders kunnen zich wenden tot één loket dat zichtbaar en herkenbaar is

Informatie

ICO Aardwarmte biedt objectieve informatie, wat de basis vormt voor uitgebrachte, onafhankelijke adviezen. Bronnen van deze informatie zijn bijvoorbeeld overheid, kennisinstellingen en experts.

Informatie over aardwarmte wordt hier verzameld en is voor iedereen toegankelijk. Staat het gezochte antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met ICO Aardwarmte.

Over aardwarmte

Aardwarmte – of geothermie – is de energie die we halen uit water diep in de aarde. Het wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van gebouwen.

Locaties
in Utrecht

In de regio Utrecht werken verschillende initiatieven met aardwarmte. Momenteel is één opsporingsvergunning verleend en zijn er drie aangevraagd.